Gemeente Edam-Volendam over het DigiD assessment

“Na een eerste, negatieve, ervaring met een auditkantoor in 2013, is de gemeente Edam-Volendam op zoek gegaan naar een ander bureau. We zijn toen via een andere gemeente in contact gekomen met Duijnborgh Audit. Na een eerste gesprek hebben we de opdracht aan Duijnborgh gegund. We hebben daar geen spijt van. Duijnborgh denkt prima met ons mee. We worden streng maar rechtvaardig beoordeeld en de auditor weet waar hij het over heeft. Dat vertaalt zich in waardevolle adviezen ter verbetering, waarmee we echt iets kunnen. Op deze manier ziet onze gemeente ook echt het nut in van dit assessment. Elke keer de lat iets hoger, want het kan vanzelfsprekend altijd nog beter.”

Remco Rekoert, informatiebeveiligingsfunctionaris gemeente Edam-Volendam

Jurjen de Vries retailmanagement over ISAE3402 audit

“Wij kijken met grote tevredenheid terug op dit project en wij kunnen de werkwijze die wij samen met Duijnborgh Audit hebben gehanteerd van harte aanbevelen…
Duijnborgh Audit heeft Jurjen de Vries Retailmanagement & Efficiency begeleid bij het proces om te komen tot een ISAE 3402 certificering.Certificering was niet het doel op zich. Het project dat wij met Duijnborgh zijn aangegaan was gericht op verbetering van onze interne processen gerelateerd aan ontwikkeling, onderhoud en beheer van de software. Duijnborgh heeft zich schouder aan schouder met ons opgesteld, en ons begeleid door het project. Praktisch, zeer plezierig, steeds gericht op resultaat. Duijnborgh heeft het werk inhoudelijk niet gedaan, maar gecoacht, zodat wij zelf, door te doen, de kennis hebben opgedaan en meteen in de praktijk hebben kunnen brengen.”

Sytse Terpstra,partner Jurjen de Vries Retailmanagement & Efficiency b.v.

Over Jurjen de Vries Retailmanagement & Efficiency: Jurjen de Vries is een compact arbeidskundig adviesbureau en opereert geheel in food en non-food retail. Naast consultancy heeft het bureau een sterk ICT component. Ter ondersteuning van de consultancy is standaard software ontwikkeld waar ongeveer 3000 organisaties gebruik van maken. Lees meer op:www.jurjendevriesretail.nl

BAM-Poort van Bunnik over EDP-audit

“Duijnborgh Audit heeft bij ons de jaarlijks verplichte EDP-audit van ons Prestatie Meet Systeem uitgevoerd. We zijn blij met de prettige en deskundige wijze waarop dat is gegaan en we gaan aan de slag met de waardevolle adviezen. Poort van Bunnik was als samenwerking van BAM bedrijven verantwoordelijk voor de verbreding van de A12 tussen Utrecht en Veenendaal en is tot 2032 verantwoordelijk voor het onderhoud van dit weggedeelte. In deze onderhoudsfase moeten wij zelf nauwkeurig monitoren of de weg nog aan alle eisen voldoet en op basis van een ingewikkelde – in het contract overeengekomen – berekening de kwartaalvergoeding uitrekenen. De resultaten van de monitoring leggen we minutieus vast in het Prestatie Meet Systeem. Hierin is de geautomatiseerde berekening van de kwartaalvergoeding geïntegreerd. De resultaten van de EDP-audit geven ons en onze opdrachtgever Rijkswaterstaat het vertrouwen dat vastlegging van informatie en de berekening betrouwbaar is en leidt tot de juiste kwartaalvergoeding.
In het audittraject heeft Duijnborgh Audit door een pragmatische aanpak deze audit op een kritische, degelijke en opbouwende manier uitgevoerd. De gesprekken, die in een goede sfeer verlopen, geven ons inzicht in mogelijkheden om verdere verbeteringen door te voeren waar wij en onze klanten in volgende projecten van kunnen profiteren. Volgend jaar zal de EDP-audit opnieuw door Duijnborgh Audit worden uitgevoerd.”

Kasper van Esch, Projectorganisator BAM Wegen

Poort van Bunnik is als samenwerkingsverband van BAM PPP, BAM Wegen, BAM Civiel, BAM Infratechniek en BAM Infraconsult verantwoordelijk voor financiering, ontwerp, realisatie en onderhoud van de A12 tussen Utrecht-Lunetten en Veenendaal. Voor meer informatie:  www.poortvanbunnik.nl of www.bam.nl

DUNEA over audit software ontwikkeltraject

“Duijnborgh Audit heeft eind 2011 een IT-audit voor Dunea uitgevoerd. Zij hebben in het traject heel goed meegedacht en zich flexibel opgesteld. De aanleiding was een softwareontwikkeltraject dat –door allerlei oorzaken- niet liep zoals het zou moeten lopen, en uiteindelijk was bij Dunea het vertrouwen in een goede afloop verdwenen. Het vaststellen van de aanpak en scope van de audit is een lastige klus geweest, omdat de uitgangspunten van Dunea en van de softwareontwikkelaar nogal uiteen liepen. Hierin heeft Duijnborgh heel goed meegedacht en zich flexibel opgesteld. Het onderzoek is door Frank Kossen en Dennis Wolthuis van Duijnborgh Audit op een deskundige, onafhankelijke en voor alle partijen prettige wijze uitgevoerd. Met het rapport hebben wij voldoende inzicht gekregen in wat er fout is gegaan, en kunnen wij samen met de ontwikkelaar het traject weer opstarten.”

Rebecca van Es, Afdelingsmanager Informatiemanagement DUNEA

Over Dunea: Dunea produceert en levert lekker drinkwater aan circa 1.2 miljoen klanten in het westelijk deel van Zuid-Holland. Dunea beheert de prachtige duinen tussen Monster en beschermt daar de drinkwaterwinning. https://www.dunea.nl

SKAR over Quickscan IT-continuiteit

“Duijnborgh Audit heeft bij Stichting Kinderopvang Arnhem en Regio(Skar) een CEM Quickscan en Zelfevaluatie uitgevoerd, beide gericht op de continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking (ICT). De uitkomsten van de Quickscan en de Zelfevaluatie hebben mij, als manager Bedrijfsvoering van Skar, aanvullend inzicht gegeven in de mate waarin de organisatie afhankelijk is van haar automatisering en of zij voldoende is voorbereid op ICT-verstorende incidenten. Op basis van de bevindingen zijn wij dan ook in staat de om binnen nog vast te stellen (financiële) kaders de continuïteitsmaatregelen op een hoger plan te brengen. Dit onderzoek duurde enkele dagen, waarvan één dag op de locatie van Skar. Het beroep dat hierbij op de medewerkers van Skar werd gedaan, bleef beperkt tot enkele uren”

Andre van den Ban, Manager Bedrijfsvoering Skar

Over Skar: Kinderopvang SKAR biedt op 50 locaties in de gemeenten Arnhem, Renkum, Overbetuwe en Lingewaard opvang. Wekelijks worden gemiddeld 4.000 kinderen op een vertrouwde plek opgevangen. Ruim 500 professionele medewerkers worden ingezet om op locatie of thuis optimale zorg en aandacht te bieden. Lees meer over Skar ophttps://www.skar.nl

FRAMA Nederland over NetSet audit

“De jaarlijks door TNT Post verplicht gestelde audit heeft voor ons een enorme meerwaarde doordat wij met de adviezen van Duijnborgh Audit onze procedures verder kunnen professionaliseren en daarmee onze klanten nog beter kunnen bedienen. FRAMA moet -als als leverancier van frankeermachines- elk jaar een Audit ondergaan waarbij de betrouwbaarheid van het NetSet systeem wordt onderzocht. De auditors van Duijnborgh Audit voeren deze audit nu al drie jaar op rij bij ons uit”, aldus Martijn de Groot, Manager Operations bij FRAMA Nederland b.v. “De audit is voor FRAMA in beginsel een ‘verplicht nummer’, omdat het nu eenmaal moet van TNT Post. Vanzelfsprekend zijn wij er natuurlijk zelf ook bij gebaat dat het NetSet systeem veilig is en dat dit ook zo blijft. Met de resultaten van de audit kunnen wij onze klanten laten weten dat het bij FRAMA allemaal oké geregeld is. Door toekomstige veranderingen in het NetSet systeem, wordt ook het normenkader gewijzigd. Het nieuwe normenkader is gebaseerd op CobiT, een internationaal framework voor de beheersing van IT gerelateerde zaken. FRAMA is onderdeel van een internationale organisatie en heeft vanuit die positie de ambitie om haar IT processen de komende tijd in te richten volgens het CobiT framework. Ook in 2008 zal Duijnborgh de Audit weer bij ons uitvoeren en wij hebben deze keer aan ze gevraagd om ons te adviseren hoe wij CobiT kunnen toepassen binnen een relatief kleine IT organisatie. Op deze manier krijgt de jaarlijkse audit voor ons een enorme meerwaarde: wij kunnen onze interne procedures er verder mee professionaliseren en daardoor zijn wij in staat onze klanten op een nog efficiëntere en effectievere wijze te bedienen”.

Martijn de Groot, Compliance Officer NetSet FRAMA Nederland BV

Over FRAMA Nederland b.v.: Frama Nederland B.V. is een dochteronderneming van Frama AG te Zwitserland. De oprichting vond plaats in 1975. Na 10 jaar in Rotterdam kantoor gehouden te hebben, verhuisde Frama naar Gorinchem. In het jaar 1999 werd de 25.000ste frankeermachine verkocht. Frama Nederland B.V. heeft een platte organisatie die zeer flexibel is, zij acteert op de postmarkt met de nadruk op frankeermachines. – meer informatie over FRAMA is verkrijgbaar bij de heer Hans van Essen, General Manager van FRAMA Nederland, telefoon 0183-635777 en vindt u ophttps://www.frama.nl

PK Automatisering over ZSP-kwalificatietraject

“En dan is de dag aangebroken! Een extern audit bureau komt op bezoek om te beoordelen of er aan de beoogde kwaliteitseisen van de overheid wordt voldaan. Het is als een soort examen, maar dan niet individueel maar als organiek. Een ieder voelde toch een lichte spanning. Gaan de anderhalf jaar voorbereiding zijn vruchten afwerpen? Systematisch ging Duijnborgh Audit aan de slag. Vanuit een positieve benadering werd er gezocht naar on- en volkomenheden. De juiste mensen werden in stelling gebracht en de opbouwende kritiek werd ter harte genomen en verwerkt. Tijdens de audit groeide PK in haar overtuiging dat de voorbereidingen voor deze certificering de juiste waren. Doortastend, minutieus, bescheiden, betrokken en vasthoudend zijn de woorden die ik Duijnborgh Audit toeschrijf. PK Automatisering heeft de audit als prettig ervaren, we zijn er in mentaal opzicht door gegroeid.”

Jack Paas, Algemeen directeur PK Automatisering

Over PK AUtomatisering: PK is zich als organisatie bewust van de hoge eisen die gesteld worden aan een Zorg Service Provider. Daarom is onze helpdesk goed bereikbaar op kantoortijden. Afhankelijk van het diensten niveau is ook 24 uur per dag bereikbare ondersteuning een mogelijkheid, zowel op praktisch gebied om storingen te verhelpen als op mondelinge ondersteuning. Ook besteden wij veel aandacht aan informatiebeveiliging aangezien dit van groot belang is in de zorg. – meer informatie over PK Automatisering is verkrijgbaar bij de heer Jack Paas, directeur van PK Automatisering, telefoon 0592 – 37 65 65 en vindt u op www.pk.nl

Nictiz over ZSP-kwalificatietraject

“Duijnborgh Audit heeft, als EDP auditorganisatie, de eerste zorgserviceproviders (ZSP) geaudit op basis van de door Nictiz opgestelde eisen. Dankzij de betrokkenheid van Duijnborgh Audit zijn dit geslaagde trajecten geweest. Duijnborgh is een uiterst plezierige partij om mee samen te werken. De ZSP-audits vinden plaats op basis van een aanbestedingstraject op basis waarvan de EDP auditpartij wordt geselecteerd, aldus Maaike Schnabel, projectleider contracten en kwalificaties Nictiz. Dit gebeurt aan de hand van vooraf door Nictiz gedefinieerde criteria. Op dit moment hebben zowel Duijnborgh Audit als BDO CampsOber een aantal ZSP-audits uitgevoerd. De toewijding van Duijnborgh heeft er toe geleid dat de documentatie voor zorgserviceproviders op een aantal punten is verbeterd.”

Maaike Schnabel, Projectleider ZSP-audits NICITZ

Over Nictiz: “De zorg krijgt een menselijk gezicht als informatie nergens meer een beperkende factor is. Als het nationale knooppunt en kenniscentrum voor ICT en innovatie in de zorg, zet Nictiz zich hiervoor in. Een belangrijke spil voor de elektronische communicatie in de zorg is het landelijk schakelpunt, dat Nictiz beheert. Via het landelijk schakelpunt beschikt iedere geautoriseerde zorgverlener op een eenvoudige, veilige en betrouwbare manier over relevante gegevens van de patiënt, op ieder moment van de dag, waar dan ook in Nederland. Nictiz ontwerpt met en voor de sector de landelijke standaarden voor elektronische communicatie in de zorg, ondersteunt de sector om te komen tot werkende ICT-toepassingen met landelijk rendement en draagt actief bij aan beleidsvorming voor ICT in de zorg op nationaal en internationaal gebied. Zie voor meer informatie www.nictiz.nl.

RijnmondNet over ZSP-kwalificatietraject

“Duijnborgh Audit heeft de audit bij RijnmondNet uitgevoerd in het kader van de ZSP kwalificatie”, begint Ebo Aling, Projectleider van het kwalificatietraject ZSP RijnmondNet. “Stichting RijnmondNet is per 4 oktober 2007 door het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (NICTIZ) gekwalificeerd tot Zorg Service Provider (ZSP). Een ZSP voldoet aan de landelijke normen om de netwerkverbinding tussen een zorgaanbieder en het Landelijk SchakelPunt (LSP) te mogen verzorgen. RijnmondNet is met deze kwalificatie de eerste niet commerciële netwerkdienstverlener in Nederland, die dit keurmerk mag dragen op basis van alle gestelde eisen. Om aan de ZSP eisen van NICTIZ te voldoen vraagt de nodige aanpassingen en mogelijk investeringen. NICTIZ laat als onderdeel van de kwalificatieprocedure een audit op de toepassing van de eisen uitvoeren. Deze audit is door Frank Kossen en Jeroen Meulendijks van Duijnborgh Audit uitgevoerd. RijnmondNet beschouwt de waarde van de audit breder dan alleen het behalen van de ZSP kwalificatie. Wij hebben het audit traject als een prettige vorm van samenwerking ervaren. Een traject dat voor RjjnmondNet leerzaam is geweest. Wij hebben aan de hand van de adviezen van Duijnborgh Audit onze dienstverlening verder kunnen professionaliseren en verbeteren. De uitkomst van de audit geeft uiteindelijk zekerheid en vertrouwen aan de afspraken (in overeenkomsten en procedures) die met opdrachtgevers / leveranciers en intern bij RijnmondNet gemaakt zijn. Duijnborgh Audit heeft ook een aantal aanbevelingen gedaan die RijnmondNet helpen “zwakke schakels” te verbeteren.”

Ebo Aling, Projectleider ZSP kwalificatietraject RijnmondNet

Over RijnmondNet: Stichting RijnmondNet verzorgt al ruim 10 jaar het elektronisch berichtenverkeer tussen zorginstellingen in de regio Rijnmond. Stichting RijnmondNet treedt namens de aangesloten zorginstellingen in Rijnmond op als dienstverlener voor alle informatie-uitwisseling om geïntegreerde zorg in de zorgketens in de regio te ondersteunen. Aangesloten zorgaanbieders zijn onder meer ziekenhuizen, apothekers, zorginstellingen, huisartsen en fysiotherapeuten. Voor meer informatie over de kwalificatie tot ZSP van RijnmondNet kunt u contact opnemen met Frans van Tilburg per mail via f.vantilburg@rijnmondnet.org of per telefoonnummer via 010-2886370. – meer informatie over RijnmondNet vindt u op https://www.rijnmondnet.org