Privacy audit Wpg – verwerking politiegegevens door Boa’s

De verwerking van politiegegevens door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) valt onder de reikwijdte van de Wet politiegegevens (Wpg). Elke gemeente beschikt over Boa’s: denk hierbij o.m. aan Handhavers, leerplichtambtenaren en sociaal rechercheurs. Boa’s kunnen meerdere taken en bevoegdheden hebben waarbij verschillende wet- en regelgevingen van toepassing kunnen zijn. In de Wpg en het Besluit politiegegevens voor buitengewoon opsporingsambtenaren is opgenomen dat de Wpg van toepassing is op gegevensverwerkingen door boa’s voor de uitvoering van hun opsporingstaak. De gegevens (niet politiegegevens) die de boa’s in het kader van hun andere taken verwerken, vallen hier niet onder.

Conform de Wpg dient ‘de verwerkingsverantwoordelijke’ (dit is doorgaans de werkgever,) twee jaren na inwerkingtreding van de wet, en vervolgens eenmaal in de vier jaren een externe privacy audit uitvoeren en, ter voorbereiding hierop, jaarlijks een interne audit. De interne audit (opzet, bestaan en werking) heeft betrekking op één dan wel een aantal onderdelen van de wet en heeft tot doel voor het onderdeel of de onderdelen van de wet waar de interne audit zich op richt, op systematische wijze te toetsen of aan de bepalingen van de wet op adequate wijze uitvoering is gegeven.


Duijnborgh Audit beschikt over bewezen kennis en ervaring met de Privacy audit Wpg. Wij kunnen de externe Privacy audit voor u uitvoeren, maar ook kunnen wij de interne audit voor u uitvoeren, dan wel u helpen om deze gestalte te geven zodat de gemeente deze in de komende jaren zelf kan uitvoeren.

 Wilt u meer weten over onze dienstverlening betreffende de Privacy Audit Wet politiegegevens? Bel ons dan op nummer 088 – 160 1700. U kunt ook het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.